پروژه شب بو

کارفرما:آقای مهندس میرزایی

سال اجرا:95

مکان:اندرزگو

طبقات:11