پروژه شهید عراقی

کارفرما:آقای شریعتی

مکان:شهید عراقی