پروژه فروشگاه سلیم اپتیک

کارفرما:آقای سلیم

مکان: پاساژ گلستان شهرک غرب

طبقات:7