پروژه کاشانی

کارفرما:آقای مهندس مهدی مصلی
مکان:کاشانی